Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Krasnystaw

Skarbnik

Szczególowe wyszukiwanie
Imię i Nazwisko Informacje Kadencja Kolejność
Patrycja Zdybel Stanowisko: Skarbnik
Telefon: 82 576 21 57 wew. 104
Email:
Godziny przyjęć:

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 8.00 - 16.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 15.30

pokój nr 21a


Obowiązki:

Do zadań Skarbnika Miasta należy: 1.opracowywanie i nadzór nad wykonywaniem budżetu, 2.wstępna kontrola legalności dokumentów dotyczących wykonywania budżetu oraz jego zmian, 3.opracowywanie zbiorczych sprawozdań finansowych z wykonania budżetu i ich analiza, 4.prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami, polegające zwłaszcza na: a) zorganizowaniu sporządzania, przyjmowania, obiegu, archiwizowania i kontroli dokumentów w sposób zapewniający: właściwy przebieg operacji gospodarczych, ochronę mienia będącego w posiadaniu jednostek, sporządzanie kalkulacji wynikowych kosztów wykonywanych zadań oraz sprawozdawczości finansowej, b) bieżącym i prawidłowym prowadzeniu księgowości, c) nadzorowaniu całokształtu prac z zakresu rachunkowości, wykonywanych przez poszczególne wydziały oraz jednostki nie bilansujące samodzielnie, 5.prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi zasadami, 6.analiza wykorzystania środków przydzielonych z budżetu lub środków pozabudżetowych i innych będących w dyspozycji jednostek, 7.dokonywanie w ramach kontroli wewnętrznej: a) wstępnej, bieżącej i następnej kontroli funkcjonalnej w zakresie powierzonych obowiązków, b) wstępnej kontroli legalności dokumentów dotyczących wykonywania oraz zmian planów finansowych jednostek, c) następnej kontroli operacji gospodarczych jednostek stanowiących przedmiot księgowań, d) nadzór nad realizacją umów o udzielenie zamówień publicznych. 8.opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez Burmistrza, dotyczących prowadzenia rachunkowości. 9.analiza dochodów i wydatków w jednostkach organizacyjnych gminy oraz rocznych sprawozdań w spółkach komunalnych, 10.nadzór nad przeprowadzaniem kontroli w jednostkach organizacyjnych gminy, 11.wykonywanie innych zadań z upoważnienia lub na polecenie Burmistrza.

15 1