Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Krasnystaw

Skarbnik

Szczególowe wyszukiwanie
Imię i Nazwisko Informacje Kadencja Okres Kolejność
Patrycja Zdybel Stanowisko:Skarbnik
Telefon:82 576 21 57 wew. 104
Email:
Godziny przyjęć:

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 8.00 - 16.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 15.30

pokój nr 21a


Obowiązki:

Do zadań Skarbnika Miasta należy: 1.opracowywanie i nadzór nad wykonywaniem budżetu, 2.wstępna kontrola legalności dokumentów dotyczących wykonywania budżetu oraz jego zmian, 3.opracowywanie zbiorczych sprawozdań finansowych z wykonania budżetu i ich analiza, 4.prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami, polegające zwłaszcza na: a) zorganizowaniu sporządzania, przyjmowania, obiegu, archiwizowania i kontroli dokumentów w sposób zapewniający: właściwy przebieg operacji gospodarczych, ochronę mienia będącego w posiadaniu jednostek, sporządzanie kalkulacji wynikowych kosztów wykonywanych zadań oraz sprawozdawczości finansowej, b) bieżącym i prawidłowym prowadzeniu księgowości, c) nadzorowaniu całokształtu prac z zakresu rachunkowości, wykonywanych przez poszczególne wydziały oraz jednostki nie bilansujące samodzielnie, 5.prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi zasadami, 6.analiza wykorzystania środków przydzielonych z budżetu lub środków pozabudżetowych i innych będących w dyspozycji jednostek, 7.dokonywanie w ramach kontroli wewnętrznej: a) wstępnej, bieżącej i następnej kontroli funkcjonalnej w zakresie powierzonych obowiązków, b) wstępnej kontroli legalności dokumentów dotyczących wykonywania oraz zmian planów finansowych jednostek, c) następnej kontroli operacji gospodarczych jednostek stanowiących przedmiot księgowań, d) nadzór nad realizacją umów o udzielenie zamówień publicznych. 8.opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez Burmistrza, dotyczących prowadzenia rachunkowości. 9.analiza dochodów i wydatków w jednostkach organizacyjnych gminy oraz rocznych sprawozdań w spółkach komunalnych, 10.nadzór nad przeprowadzaniem kontroli w jednostkach organizacyjnych gminy, 11.wykonywanie innych zadań z upoważnienia lub na polecenie Burmistrza.

15 1
Patrycja Zdybel Stanowisko:Skarbnik
Telefon:82 576 21 57 wew. 104
Email:
480 2
Patrycja Zdybel Stanowisko:Skarbnik
Telefon:82 576 21 57 wew. 104
Email:
Godziny przyjęć:

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 8.00 - 16.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 15.30

pokój nr 21a


Obowiązki:

Obowiązki: Do zadań Skarbnika Miasta - głównego księgowego budżetu należy w szczególności:
1) opracowywanie projektów budżetu miasta,
2) kontrasygnata czynności prawnych powodujących powstanie zobowiązań pieniężnych,
3) opiniowanie decyzji wywołujących skutki finansowe dla budżetu
4) prowadzenie rachunkowości budżetu zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami:
a) zorganizowanie sporządzania, przyjmowania, obiegu, archiwizowania i kontroli dokumentów,
b) bieżące i prawidłowe prowadzenie księgowości oraz sporządzanie kalkulacji wynikowej kosztów wykonywanych zadań i sprawozdawczości finansowej,
c) nadzorowanie całokształtu prac z zakresu rachunkowości wykonywanych przez Wydział Planowania i Finansowo - Budżetowy oraz jednostki i zakłady budżetowe.
5) prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi zasadami:
a) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
b) zapewnienie pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez Urząd,
c) przestrzeganie zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych,
d)zapewnienie terminowego ściągania należności i dochodzenia roszczeń spornych oraz opłaty zobowiązań.
6) dokonywanie w ramach kontroli wewnętrznej:
a) wstępnej, bieżącej i następnej kontroli funkcjonalnej w zakresie powierzonych spraw,
b) wstępnej kontroli legalności dokumentów dotyczących wykonywania budżetu i jego zmian,
c) następnej kontroli operacji stanowiących przedmiot księgowania ,
7) opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez Burmistrza dotyczących prowadzenia rachunkowości a w szczególności: zakładowego planu kont, obiegu dokumentów (dowodów księgowych), zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji,
8) opracowywanie zbiorczych sprawozdań finansowych z wykonania budżetu i ich analiza,
9) uczestniczenie w pracach Zarządu Miasta bez prawa głosowania,
10) wykonywanie innych poleceń Burmistrza.

897 3