Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Krasnystaw

Burmistrz

Szczególowe wyszukiwanie
Imię i Nazwisko Informacje Kadencja Okres Kolejność
Andrzej Jakubiec Stanowisko:Burmistrz
Godziny przyjęć:Burmistrz Krasnegostawu przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków we wtorki w godzinach 10.00-15.30 w pokoju nr 7
Obowiązki:Burmistrz organizuje pracę Urzędu i jest zwierzchnikiem służbowym pracowników Urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych gminy. Do wyłącznych kompetencji Burmistrza należy: 1.kierowanie bieżącymi sprawami Urzędu i reprezentowanie go na zewnątrz, 2.prowadzenie gospodarki finansowej Urzędu, 3.wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, 4.składanie jednoosobowo oświadczeń woli w sprawach związanych z prowadzeniem bieżącej działalności gminy w ramach upoważnień udzielonych przez Radę, 5.ogłaszanie uchwał Rady, w tym uchwały budżetowej i sprawozdania z wykonania budżetu oraz przedkładanie uchwał Wojewodzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej, 6.wykonywanie uchwał Rady i przedkładanie na sesjach Rady sprawozdań z ich wykonania, 7.realizacja interpelacji posłów i senatorów oraz interpelacji i wniosków radnych. 8.gospodarowanie mieniem gminy zgodnie z jego przeznaczeniem oraz składanie Radzie wniosków i propozycji w tym zakresie, 9.reprezentowanie gminy i jej organów w postępowaniu sądowym, administracyjnym, a także przed Trybunałem Konstytucyjnym oraz innymi organami administracji rządowej, 10.koordynowanie działalności służb użyteczności publicznej, 11.podejmowanie i inicjowanie działań w sprawach publicznych o znaczeniu lokalnym, które nie są zastrzeżone na rzecz innych podmiotów, 12.uczestniczenie w pracach związków i porozumień międzygminnych oraz wykonywanie zadań wynikających z tych porozumień, 13.nadawanie regulaminu organizacyjnego Urzędu, zatwierdzanie regulaminu pracy Urzędu, instrukcji i regulaminów wewnętrznych wydziałów oraz wydawanie zarządzeń, postanowień i poleceń służbowych, 14.wykonywanie innych zadań zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji Burmistrza przepisami prawa i uchwałami Rady, 15.do kompetencji Burmistrza należy również bezpośredni nadzór nad sprawami z zakresu: a) zagadnień obrony cywilnej, b) ochrony informacji niejawnych, c) ochrony danych osobowych, d) ewidencji ludności i urzędu stanu cywilnego, e) obsługi prawnej.
0 1
Andrzej Jakubiec Stanowisko:Burmistrz
Godziny przyjęć:Burmistrz Krasnegostawu przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków we wtorki w godzinach 10.00-15.30 w pokoju nr 7
Obowiązki:Burmistrz organizuje pracę Urzędu i jest zwierzchnikiem służbowym pracowników Urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych gminy.
Do wyłącznych kompetencji Burmistrza należy:
1.kierowanie bieżącymi sprawami Urzędu i reprezentowanie go na zewnątrz,
2.prowadzenie gospodarki finansowej Urzędu,
3.wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
4.składanie jednoosobowo oświadczeń woli w sprawach związanych z prowadzeniem bieżącej działalności gminy w ramach upoważnień udzielonych przez Radę,
5.ogłaszanie uchwał Rady, w tym uchwały budżetowej i sprawozdania z wykonania budżetu oraz przedkładanie uchwał Wojewodzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej,
6.wykonywanie uchwał Rady i przedkładanie na sesjach Rady sprawozdań z ich wykonania,
7.realizacja interpelacji posłów i senatorów oraz interpelacji i wniosków radnych.
8.gospodarowanie mieniem gminy zgodnie z jego przeznaczeniem oraz składanie Radzie wniosków i propozycji w tym zakresie,
9.reprezentowanie gminy i jej organów w postępowaniu sądowym, administracyjnym, a także przed Trybunałem Konstytucyjnym oraz innymi organami administracji rządowej,
10.koordynowanie działalności służb użyteczności publicznej,
11.podejmowanie i inicjowanie działań w sprawach publicznych o znaczeniu lokalnym, które nie są zastrzeżone na rzecz innych podmiotów,
12.uczestniczenie w pracach związków i porozumień międzygminnych oraz wykonywanie zadań wynikających z tych porozumień,
13.nadawanie regulaminu organizacyjnego Urzędu, zatwierdzanie regulaminu pracy Urzędu, instrukcji i regulaminów wewnętrznych wydziałów oraz wydawanie zarządzeń, postanowień i poleceń służbowych,
14.wykonywanie innych zadań zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji Burmistrza przepisami prawa i uchwałami Rady,
15.do kompetencji Burmistrza należy również bezpośredni nadzór nad sprawami z zakresu:
a) zagadnień obrony cywilnej,
b) ochrony informacji niejawnych,
c) ochrony danych osobowych,
d) ewidencji ludności i urzędu stanu cywilnego,
e) obsługi prawnej.
15 3
Robert Kościuk Stanowisko:Burmistrz Krasnegostawu
Godziny przyjęć:

 

Burmistrz przyjmuje interesantów w każdy wtorek w godzinach 07.30 - 16.00 w pokoju Nr 7

Telefon: 82 576 21 57
Email: burmistrzmiasta@krasnystaw.pl 


Obowiązki:

Godziny przyjęć: Burmistrz Krasnegostawu przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków we wtorki w godzinach 10.00-15.30 w pokoju nr 7
Obowiązki: Burmistrz organizuje pracę Urzędu i jest zwierzchnikiem służbowym pracowników Urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych gminy.
Do wyłącznych kompetencji Burmistrza należy:
1.kierowanie bieżącymi sprawami Urzędu i reprezentowanie go na zewnątrz,
2.prowadzenie gospodarki finansowej Urzędu,
3.wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
4.składanie jednoosobowo oświadczeń woli w sprawach związanych z prowadzeniem bieżącej działalności gminy w ramach upoważnień udzielonych przez Radę,
5.ogłaszanie uchwał Rady, w tym uchwały budżetowej i sprawozdania z wykonania budżetu oraz przedkładanie uchwał Wojewodzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej,
6.wykonywanie uchwał Rady i przedkładanie na sesjach Rady sprawozdań z ich wykonania,
7.realizacja interpelacji posłów i senatorów oraz interpelacji i wniosków radnych.
8.gospodarowanie mieniem gminy zgodnie z jego przeznaczeniem oraz składanie Radzie wniosków i propozycji w tym zakresie,
9.reprezentowanie gminy i jej organów w postępowaniu sądowym, administracyjnym, a także przed Trybunałem Konstytucyjnym oraz innymi organami administracji rządowej,
10.koordynowanie działalności służb użyteczności publicznej,
11.podejmowanie i inicjowanie działań w sprawach publicznych o znaczeniu lokalnym, które nie są zastrzeżone na rzecz innych podmiotów,
12.uczestniczenie w pracach związków i porozumień międzygminnych oraz wykonywanie zadań wynikających z tych porozumień,
13.nadawanie regulaminu organizacyjnego Urzędu, zatwierdzanie regulaminu pracy Urzędu, instrukcji i regulaminów wewnętrznych wydziałów oraz wydawanie zarządzeń, postanowień i poleceń służbowych,
14.wykonywanie innych zadań zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji Burmistrza przepisami prawa i uchwałami Rady,
15.do kompetencji Burmistrza należy również bezpośredni nadzór nad sprawami z zakresu:
a) zagadnień obrony cywilnej,
b) ochrony informacji niejawnych,
c) ochrony danych osobowych,
d) ewidencji ludności i urzędu stanu cywilnego,
e) obsługi prawnej.


897 4
Hanna Mazurkiewicz Stanowisko:Burmistrz Krasnegostawu
Godziny przyjęć:

Telefon: 82 576 21 57
Email: burmistrzmiasta@krasnystaw.pl 


Obowiązki:

Godziny przyjęć: Burmistrz Krasnegostawu przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków we wtorki w godzinach 10.00-15.30 w pokoju nr 7
Obowiązki: Burmistrz organizuje pracę Urzędu i jest zwierzchnikiem służbowym pracowników Urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych gminy.
Do wyłącznych kompetencji Burmistrza należy:
1.kierowanie bieżącymi sprawami Urzędu i reprezentowanie go na zewnątrz,
2.prowadzenie gospodarki finansowej Urzędu,
3.wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
4.składanie jednoosobowo oświadczeń woli w sprawach związanych z prowadzeniem bieżącej działalności gminy w ramach upoważnień udzielonych przez Radę,
5.ogłaszanie uchwał Rady, w tym uchwały budżetowej i sprawozdania z wykonania budżetu oraz przedkładanie uchwał Wojewodzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej,
6.wykonywanie uchwał Rady i przedkładanie na sesjach Rady sprawozdań z ich wykonania,
7.realizacja interpelacji posłów i senatorów oraz interpelacji i wniosków radnych.
8.gospodarowanie mieniem gminy zgodnie z jego przeznaczeniem oraz składanie Radzie wniosków i propozycji w tym zakresie,
9.reprezentowanie gminy i jej organów w postępowaniu sądowym, administracyjnym, a także przed Trybunałem Konstytucyjnym oraz innymi organami administracji rządowej,
10.koordynowanie działalności służb użyteczności publicznej,
11.podejmowanie i inicjowanie działań w sprawach publicznych o znaczeniu lokalnym, które nie są zastrzeżone na rzecz innych podmiotów,
12.uczestniczenie w pracach związków i porozumień międzygminnych oraz wykonywanie zadań wynikających z tych porozumień,
13.nadawanie regulaminu organizacyjnego Urzędu, zatwierdzanie regulaminu pracy Urzędu, instrukcji i regulaminów wewnętrznych wydziałów oraz wydawanie zarządzeń, postanowień i poleceń służbowych,
14.wykonywanie innych zadań zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji Burmistrza przepisami prawa i uchwałami Rady,
15.do kompetencji Burmistrza należy również bezpośredni nadzór nad sprawami z zakresu:
a) zagadnień obrony cywilnej,
b) ochrony informacji niejawnych,
c) ochrony danych osobowych,
d) ewidencji ludności i urzędu stanu cywilnego,
e) obsługi prawnej.

545 0