Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Krasnystaw

Sekretarz

Szczególowe wyszukiwanie
Imię i Nazwisko Informacje Kadencja Okres Kolejność
Krzysztof Gałan Godziny przyjęć:

e-mail: krzysztof.galan@krasnystaw.pl


Obowiązki:

Kompetencje:

1)organizacja pracy Urzędu i koordynacja działań podejmowanych przez poszczególne komórki organizacyjne,

2)przygotowywanie projektów oraz zmian regulaminów, zarządzeń i innych aktów wewnętrznych,

3)prowadzenie spraw związanych z doskonaleniem kadr,

4)przedkładanie Burmistrzowi propozycji dotyczących usprawnienia pracy w Urzędzie,

5)nadzorowanie przestrzegania instrukcji kancelaryjnej,

6)nadzór nad gospodarką mieniem Urzędu i nad środkami budżetowymi przeznaczonymi na pokrycie kosztów jego funkcjonowania,

7)nadzorowanie przestrzegania rzetelnego i terminowego załatwiania interpelacji, skarg i wniosków,

8) pełnienie funkcji kierownika Urzędu w razie nieobecności Burmistrza i Zastępcy Burmistrza,

9)nadzór nad prowadzeniem rejestrów i zbioru aktów prawa miejscowego,

10)sporządzanie testamentów allograficznych,

11)nadzór merytoryczny nad wskazanymi przez Burmistrza wydziałami Urzędu i jednostkami organizacyjnymi miasta, tj:

a)Wydziałem Organizacyjnym,

b)Zespołami Szkół,

c) Przedszkolami Samorządowymi,

d)Żłobkiem Miejskim,

e) Biblioteką Miejską,

f)Krasnostawskim Domem Kultury,

g)Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji.

h) Spółką komunalną TBS Spółka z o.o.

12) analiza sposobu wykonywania zadań statutowych przez jednostki organizacyjne w zakresie zgodności z przepisami prawa i uchwałami Rady,

13) współdziałanie z jednostkami pomocniczymi miasta,

14) podpisywanie decyzji administracyjnych, dokumentów księgowych i zaświadczeń wydawanych na podstawie dokumentów znajdujących się w Urzędzie w granicach upoważnień udzielonych przez Burmistrza,

15) wykonywanie innych zadań z upoważnienia lub na polecenie Burmistrza.

545 1
Andrzej Kmicic Telefon:82 576 21 57
15 2
Renata Stangryciuk Stanowisko:Sekretarz
Email:
Godziny przyjęć:

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 8.00 - 16.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 15.30

pokój nr 5


Obowiązki:

1)organizacja pracy Urzędu i koordynacja działań podejmowanych przez poszczególne komórki organizacyjne,

2)przygotowywanie projektów oraz zmian regulaminów, zarządzeń i innych aktów wewnętrznych,

3)prowadzenie spraw związanych z doskonaleniem kadr,

4)przedkładanie Burmistrzowi propozycji dotyczących usprawnienia pracy w Urzędzie,

5)nadzorowanie przestrzegania instrukcji kancelaryjnej,

6)nadzór nad gospodarką mieniem Urzędu i nad środkami budżetowymi przeznaczonymi na pokrycie kosztów jego funkcjonowania,

7)nadzorowanie przestrzegania rzetelnego i terminowego załatwiania interpelacji, skarg i wniosków,

8) pełnienie funkcji kierownika Urzędu w razie nieobecności Burmistrza i Zastępcy Burmistrza,

9)nadzór nad prowadzeniem rejestrów i zbioru aktów prawa miejscowego,

10)sporządzanie testamentów allograficznych,

11)nadzór merytoryczny nad wskazanymi przez Burmistrza wydziałami Urzędu i jednostkami organizacyjnymi miasta, tj:

a)Wydziałem Organizacyjnym,

b)Zespołami Szkół,

c) Przedszkolami Samorządowymi,

d)Żłobkiem Miejskim,

e) Biblioteką Miejską,

f)Krasnostawskim Domem Kultury,

g)Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji.

h) Spółką komunalną TBS Spółka z o.o.

12) analiza sposobu wykonywania zadań statutowych przez jednostki organizacyjne w zakresie zgodności z przepisami prawa i uchwałami Rady,

13) współdziałanie z jednostkami pomocniczymi miasta,

14) podpisywanie decyzji administracyjnych, dokumentów księgowych i zaświadczeń wydawanych na podstawie dokumentów znajdujących się w Urzędzie w granicach upoważnień udzielonych przez Burmistrza,

15) wykonywanie innych zadań z upoważnienia lub na polecenie Burmistrza.

897 3